Terms of use

Perusperiaatteet

Käyttäjätunnukset ja salasanat ovat vain rekisterin pitäjän eli seuran, yrityksen tai vastaavan toiminnassa käytettäväksi ja henkilökohtaiset. Niitä ei saa luovuttaa kenellekään toiselle. Jokainen käyttäjä on vastuussa salasanansa ja tunnustensa säilyttämisestä ja käytöstä.

Kaikki tieto rekisterissä on normaalin salassapitovelvollisuuden piirissä. Tietoja ei saa käyttää muussa yhteydessä kuin rekisterin pitäjän toiminnan vaatimissa yhteyksissä, eikä tietoja saa missään muodossa luovuttaa ulkopuolisille. Jos käyttäjätunnuksia tarvitaan lisää, ne pyydetään rekisterin ylläpitäjältä, eli seuralta, yritykseltä tai vastaavalta.

Santasport Lapin Urheiluopisto tarjoaa palvelun ja huolehtii sen toimivuudesta, mutta rekisterin tietosisällöstä sekä lain ja asetusten mukaisesta käytöstä vastaa ainoastaan tämän palvelun ostajana Käyttäjä, eli yritys, seura tai vastaava sekä jokainen Käyttäjän työntekijä tai edustaja omalta osaltaan henkilökohtaisesti.

Santasport Lapin Urheiluyliopiston Learn to Swim Log -valmennussovelluksen ja -järjestelmän käyttöehdot.

Santasport Lapin Urheiluopistosta käytetään jäljempänä termiä ”Ylläpitäjä” tai ”Santasport”.

Termi "Palvelu" tarkoittaa jäljempänä Santasportin ylläpitämän valmennussovelluksen ja -järjestelmän käyttöpalveluja, joihin päästään kirjautumaan www.learntoswimlog.com –domainin tai tablet-sovelluksen kautta .

Termi "Käyttäjä" tarkoittaa jäljempänä käyttäjäksi rekisteröitynyttä uimakoulua, seuraa, yritystä, yhdistystä tai muuta organisaatiota sekä järjestelmän osalta mahdollisesti myös yksityishenkilöä, joka ostaa palvelun käyttöoikeuden.

Rekisteröityneet Käyttäjät voivat käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Rekisteröityessään palveluun Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja vakuuttaa siksi olevansa tietoinen palvelun käytön ehdoista sekä sitoutuu noudattamaan käyttöehtoja kaikessa palvelun käytössä.

Palvelu on testattu toimivaksi erityisesti Google Chrome ja Mozilla Firefox -selaimella. Palvelua voidaan käyttää myös muilla selaimilla, mutta kaikkien ominaisuuksien toimintaa niillä ei voida taata.

Palvelun Käyttäjä on 25.5.2018 voimaan tulevan GDPR-asetuksen mukainen Rekisterinpitäjä ja Santasport on Henkilötietojen käsittelijä. Rekisterinpitäjä vastaa rekisterin sisällöstä ja sen lainmukaisesta käytöstä sekä tietojen turvaamisesta GDPR-asetuksen mukaisesti.

Käyttäjän tiedot

Kun Käyttäjä rekisteröityy palveluun, hänestä tulee Ylläpitäjän asiakas ja Käyttäjän tiedot rekisteröidään Palvelun asiakasrekisteriin.

Asiakasrekisterin ja Palvelun tietokannan tiedot säilytetään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan käyttää Palvelun käyttöön liittyvään tukeen ja neuvontaan, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen, palvelun käytön tutkimiseen ja palvelun edelleen kehittämiseen. Asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää Ylläpitäjän suoramarkkinointiin sekä Ylläpitäjän mielipide- ja markkinatutkimuksiin.

Rekisteröitynyt Käyttäjä voi tarkistaa asiakastietonsa Palvelussa ja tehdä niihin muutoksia. Käyttäjä voi pyytää kaikkien tietojensa poistamista Palvelun tietokannasta ilmoittamalla asiasta Ylläpitäjän asiakaspalveluun.

Referenssioikeus

Ylläpitäjällä on oikeus listata Käyttäjien toiminimiä Ylläpitäjän www-sivuilla ja muissa markkinointisisällössä.

Ylläpitäjän tehtävät ja vastuu Palvelusta

Palvelu on käytettävissä ympäri vuorokauden. Ylläpitäjällä on kuitenkin oikeus ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, laitteistoasennuksen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi. Palvelun virheettömästä toiminnasta ei voida antaa mitään suoranaisia tai välillisiä takuita.

Käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista tai katkoksista pyritään mahdollisuuksien mukaan tiedottamaan etukäteen.

Ylläpitäjällä on oikeus parantaa ja eri tavoin muuttaa Palvelun sisältöä ja rakennetta, ohjelmistovalikoimaa, ohjelmistoja, laitteistoja, ohjeiden ja muun dokumentoinnin sisältöä, palveluaikoja tai muita palvelun osia. Ylläpitäjä huolehtii siitä, että Käyttäjän syöttämät tiedot ovat myös muutosten jälkeen edelleen käytettävissä.

Palvelun Ylläpitäjä voi kieltäytyä antamasta käyttöoikeutta Palveluun syytä ilmoittamatta tai peruuttaa myönnetyn käyttöoikeuden, jos Käyttäjä on toiminut tai toimii käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.

Ylläpitäjällä on oikeus peruuttaa käyttäjän rekisteröityminen neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa rekisteröitymisen tapahtumisesta syytä ilmoittamatta.

Palvelun ylläpitäjällä on oikeus tilapäisesti estää Käyttäjän pääsy palveluun, jos se on palvelun toiminnan kannalta tarpeen.

Käyttäjän vastuut ja velvoitteet

Kun Käyttäjä rekisteröityy, hän saa Palveluun käyttöoikeuden näiden käyttöehtojen sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjälle toimitetaan käyttäjätunnus ja salasana, joiden avulla hän voi kirjautua palveluun. Käyttäjätunnus ja salasana ja ovat henkilö- tai organisaatiokohtaisia eikä niitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

Käyttäjällä ei ole oikeuttaa luovuttaa tai siirtää Palvelun käyttöoikeutta (mukaan lukien käyttäjätunnus ja salasana) toiselle organisaatiolle.

Tunnukset tarjoavat pääsyn Käyttäjän tietoihin. Käyttäjän on huolehdittava käyttäjätunnuksensa ja salasanansa salassapidosta ja hän on vastuussa kaikesta kyseisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla tapahtuneesta käytöstä. Käyttäjän tulee tehdä välittömästi ilmoitus Ylläpitäjän asiakaspalveluun, mikäli salasana tai käyttäjätunnus joutuu vääriin käsiin.

Käyttäjällä on oikeus ilman irtisanomisaikaa lopettaa palvelun käyttö kuluvan kuukauden lopussa ilmoittamalla siitä Ylläpitäjän asiakaspalveluun. Tällöin Ylläpitäjällä on oikeus poistaa kaikki Käyttäjän tiedot Palvelun tietokannasta yhden kuukauden kuluttua palvelun käytön päättymisestä. Tiedot poistetaan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua palvelun käytön päättymisestä.

Käyttäjä hyväksyy, että:

  • Käyttäjälle voidaan lähettää sähköpostia ja tekstiviestejä liittyen Palvelun käyttöön, sen kehittämiseen ja uusiin mahdollisuuksiin, samoin liittyen Ylläpitäjän muihin ohjelmistotuotteisiin ja palveluihin.
  • Ylläpitäjä voi sijoittaa Palvelun pääsivulle ja sisään kirjautumissivuille mainontaa tai mainosbannereita. Niitä ei kuitenkaan laiteta varsinaisessa työskentelyssä käytettäville sivuille.
  • Etäyhteydellä toteutettu käyttöönottokoulutus sisältyy hintaan. Puhelinneuvonta käyttöönoton jälkeen max. 0,5 tuntia/kk sisältyy hintaan. Muuten Ylläpitäjän koulutus-, neuvonta- ja tukipalvelut sekä muut palvelut ovat erikseen sovittavia ja maksullisia.
  • Ylläpitäjällä on oikeus muuttaa Palvelun hinnoittelua ja laskutusväliä ilmoittamalla siitä kaksi kuukautta ennen muutoksen voimaan tuloa.
  • Jos Käyttäjä ei kirjoittaudu Palveluun kahteentoista (12) kuukauteen Ylläpitäjällä on oikeus poistaa Käyttäjän kaikki tiedot Palvelun tietokannasta ilman etukäteisilmoitusta.

Vastuunrajoitukset

Palvelu ja sen sisältö toimitetaan sellaisena kuin se on. Käyttäjä käyttää Palvelua omalla vastuullaan.

Ylläpitäjä pyrkii huolehtimaan siitä, että käyttäjille ei aiheudu mitään yllättäviä käyttökatkoja tai muita teknisiä haittoja.

Ylläpitäjä ei voi taata, että Palveluun ei suoriteta rikollisella tavalla tapahtuvaa tietomurtoa tai hakkerointia eikä vastata ylivoimaisen esteen aiheuttamasta tilanteesta kuten tulipaloista, vesivahingoista tai niihin verrattavien vahinkojen aiheuttamasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

Ylläpitäjä ei vastaa käyttäjille aiheutuvista mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista kuten tiedon katoamisesta tai saamatta jääneestä voitosta.

Ylläpitäjä ei vastaa Käyttäjän Palveluun syöttämien tietojen oikeellisuudesta.

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Ylläpitäjälle aiheutuneen vahingon, joka on seurausta lain, viranomaisten määräysten ja ohjeiden tai tämän sopimuksen vastaisesta käyttäjän toiminnasta.

Muuta

Ylläpitäjällä on tarpeen vaatiessa oikeus vaihtaa käyttäjätunnukset ja salasanat uusiin.

Käyttäjän ja Ylläpitäjän välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassaolevia käyttöehtoja ja tietosuojaehtoja jotka ovat nähtävissä Palvelussa. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja ottaessaan Palvelun käyttöön ja käyttäessään sitä.

Ylläpitäjällä on oikeus muuttaa näitä ja muita palveluun liittyviä käyttöehtoja ilmoittamalla muutoksista Käyttäjälle kuukautta ennen muutosten voimaantuloa Palvelun etusivulla.